Χάσμα ανεργίας μεταξύ των δύο φύλων - Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση

Ποσοστιαίες μονάδες

Γράφημα: GreeceInFigures.com | Πηγή: Eurostat