Ανεργία ανά περιοχή στην Ελλάδα

Ποσοστό επί του εργατικού δυναμικού

Γράφημα: GreeceInFigures.com | Πηγή: Eurostat